Centrum Doradztwa Rolniczego na Krajowych Ekologicznych Dożynkach w Przysieku

0114 września w Przysieku koło Torunia odbyły się Krajowe Dożynki Ekologiczne.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu zorganizowało na dożynkach swoje stoisko, na którym prezentowaliśmy nasze ekologiczne wydawnictwa, odpowiadaliśmy na zapytania rolników oraz przygotowaliśmy degustację produktów pochodzących z naszego Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa.

Dożynki rozpoczęły się polową mszą świętą celebrowaną przez księdza biskupa Józefa Szamockiego. Po mszy Świętej korowód przeszedł z wieńcami  na miejsce Dożynek.

Starostami Dożynek byli Łukasz i Olga Gębka z województwa świętokrzyskiego.

Podczas Dożynek premierowo zaprezentowano film „Pionierzy rolnictwa ekologicznego” oraz uhonorowano najbardziej zasłużonych dla rolnictwa ekologicznego rolników odznaką „ Pionier rolnictwa ekologicznego”.
Na dożynkach, swoje ekologiczne produkty prezentowali rolnicy ekologiczni z całego kraju  oraz firmy zajmujące się dystrybucją środków produkcji dla rolnictwa ekologicznego.

Anna Litwinow
Fot. M.Rząsa, T.Stachowicz

Fest. Barwy Lata Dary Jesieni.02Fest. Barwy Lata Dary Jesieni.04Fest. Barwy Lata Dary Jesieni.45IMG 20190914 122444

 

 

Zasady postępowania producenta ekologicznego w przypadku podejrzenia skażenia uprawy niedozwolonymi środkami ochrony roślin lub w przypadku zaistnienia takiej sytuacji-instrukcja MRIRW

Zasady postępowania producenta ekologicznego w przypadku podejrzenia skażenia uprawy niedozwolonymi środkami ochrony roślin lub w przypadku zaistnienia takiej sytuacji.

Producent ekologiczny, który zauważył prowadzony oprysk środkami ochrony roślin w sąsiedztwie swojej działki:

  1. informuje osobę przeprowadzającą oprysk lub właściciela działki sąsiedniej, że może dojść do skażenia jego upraw, które są prowadzone zgodnie z przepisami rolnictwa ekologicznego,
  2. notuje informacje dotyczące daty i godziny prowadzonego oprysku,
  3. jeżeli jest to znane to notuje rodzaj używanego pestycydu (herbicydu, fingicydu lub insektycydu), dane osoby przeprowadzającej oprysk/właściciela działki,
  4. w trakcie oprysku prowadzonego na działce sąsiadującej lub po jego zakończeniu ocenia, czy mogło dojść do zniesienia środka ochrony roślin na jego pole.

Do pobrania:

Pełna treść artykułu

Odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej - informacje

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1054, ze zm.), wnioski o zastosowanie odstępstw od warunków produkcji ekologicznej, o których mowa w art. 11 ust 1 ww. ustawy, składa się na formularzu opracowanym przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o rolnictwie ekologicznym, producent ekologiczny, producent ekologiczny ubiegający się o pozwolenie na zastosowanie w rolnictwie ekologicznym produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. D rozporządzenia nr 834/2007, niespełniających wymagań określonych w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego, składa wniosek do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez tego producenta.

Wzór wniosku o pozwolenie na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego w rolnictwie ekologicznym znajduje się na stronie internetowej administrowanej przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Wyniki plonowania odmian zbóż w doświadczeniach ekologicznych w 2019r.

W obecnym sezonie 2018/2019 w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Grabowie n/Wisłą ( IUNG-PIB w Puławach) prowadzono doświadczenia odmianowe zbóż z zastosowaniem uprawy metodami ekologicznymi. W doświadczeniach badano odmiany dostępne w doborze Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego dla woj. mazowieckiego. Przeprowadzono doświadczenia z: 13 odmianami owsa, 30 odmianami jęczmienia jarego, 24 odmianami żyta ozimego i 20 odmianami pszenżyta ozimego.

Doświadczenia przeprowadzono na glebie brunatnej, klasy – IVb, o zasobności: - pH – 6,1; 14,2 mg/100g P2O2, 7,3 mg/100g K2O i 8,7 mg/100g Mg. Przedplonem dla zbóż jarych i ozimych w tym okresie były trawy z koniczyną czerwoną. Doświadczenia prowadzono w 3 powtórzeniach dla jęczmienia jarego i owsa oraz w 4 powtórzeniach dla zbóż ozimych, na jednym poziomie agrotechnicznym – metodami ekologicznymi, zgodnie z zalecaną metodyką COBORU. Nie stosowano środków ochrony roślin i nawożenia mineralnego.

 Do pobrania:

Pełna treść artykułu

Wyniki plonowania odmian zbóż w doświadczeniach ekologicznych w 2018r.

plonowanieW Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Grabowie n/Wisłą ( IUNG-PIB w Puławach) w sezonie 2017/2018 prowadzone były przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu doświadczenia odmianowe zbóż z zastosowaniem uprawy metodami ekologicznymi.

W doświadczeniach badano odmiany dostępne w doborze Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego dla woj. mazowieckiego. Przeprowadzono doświadczenia z: 10 odmianami owsa, 32 odmianami jęczmienia jarego, 24 odmianami żyta ozimego i 21 odmianami pszenżyta ozimego.

Pełna treść artykułu