Podsumowanie IX edycji konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2016 roku

W dniach 07 - 10 października 2016 roku odbyły się w Łodzi IX Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej i Tradycyjnej NATURA FOOD. Podczas pierwszego dnia targów odbyła się ceremonia wręczenia statuetek i dyplomów wszystkim uczestnikom zgłoszonym do konkursu krajowego oraz pucharów i nagród laureatom konkursu krajowego na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2016 roku. Organizatorem konkursu było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu. Nabór uczestników oraz zgłoszenia do konkursu krajowego prowadziły Ośrodki Doradztwa Rolniczego, za wyjątkiem województwa podlaskiego, które w tym roku nie zgłosiło żadnego gospodarstwa.

W wyniku weryfikacji wojewódzkie komisje konkursowe wyłoniły do etapu krajowego po jednym najlepszym gospodarstwie ekologicznym z każdej z kategorii: „ekologia-środowisko” oraz „ekologiczne gospodarstwo towarowe.
Łącznie do etapu krajowego zgłoszono 29 gospodarstw.

Gospodarstwa zgłoszone do konkursu oceniane były w dwóch kategoriach:
- ekologia - środowisko;
- gospodarstwo towarowe.

W wyniku rozstrzygnięcia przyznano razem 6 nagród w tym po 1 wyróżnieniu w obu kategoriach.
W kategorii: ekologia – środowisko:
wyróżnienie otrzymali:
Anna i Janusz Cybul - województwo lubelskie
III miejsce:
Elżbieta i Zdzisław Kobus - województwo warmińsko – mazurskie
II miejsce:
Adam Skonieczny, województwo kujawsko – pomorskie
I miejsce:
Maciej Tomczak - województwo wielkopolskie


W kategorii: gospodarstwo towarowe
Wyróżnienie:
Agnieszka Kobryń – Pietrasiewicz i Jacek Pietrasiewicz -  województwo świętokrzyskie
III miejsce:
Bożena i Sławomir Fiutka - województwo lubelskie
II miejsce:
Leszek Futyma - województwo wielkopolskie
I miejsce:
Katarzyna i Grzegorz Łaski - województwo warmińsko – mazurskie

Dyplomy i puchary Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla finalistów krajowych w tych kategoriach wręczali: Andrzej Romaniuk – Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno –Spożywczych i Katarzyna Boczek, z-ca Dyrektora CDR w Brwinowie. Dyplomy i statuetki dla wszystkich laureatów z poszczególnych województw wręczyli Krzysztof Kielak – z-ca Dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w MRiRW oraz Henryk Skórnicki – Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego O/Radom.

 

INFORMACJA O ZMIANIE PRZEPISÓW W DZIAŁANIU ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNYM ORAZ DZIAŁANIU ROLNICTWO EKOLOGICZNE

Informujemy, że w Dz.U. z 2016 r. poz. 1270 ukazała się nowelizacja rozporządzenia  w sprawie przyznawania pomocy  finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zgodnie z ww. rozporządzeniami w przypadku rolników lub zarządców, którzy rozpoczęli realizację zobowiązania ekologicznego w 2015 lub 2016 roku konieczne będzie uzupełnienie dokumentów związanych z udziałem w tym działaniu.

Osoby które rozpoczęły realizację zobowiązania ekologicznego lub rolno-środowiskowo- klimatycznego w roku 2015 lub 2016 powinny, do dnia 30 września br., przesłać do odpowiednich biur powiatowych ARiMR kopie aktualnych planów działalności ekologicznej w części zawierającej:

  • dane rolnika lub zarządcy realizującego zobowiązanie ekologiczne lub rolno- środowiskowo-klimatyczne oraz jego podpis;
  • dane doradcy rolnośrodowiskowego, przy udziale którego został sporządzony plan działalności ekologicznej lub rolnośrodowiskowej, i jego podpis oraz - w przypadku gdy plan działalności rolno środowiskowej został sporządzony również przy udziale eksperta przyrodniczego - dane tego eksperta i jego podpis;
  • wykaz pakietów lub wariantów, w ramach których rolnik lub zarządca realizuje zobowiązanie ekologiczne lub rolno-środowiskowo-klimatyczne wraz z podpisem doradcy rolnośrodowiskowego, przy udziale którego został sporządzony plan działalności ekologicznej lub rolnośrodowiskowej.

Informuję, że po upływie ww. terminu ARiMR będzie zwracać się pisemnie do beneficjentów, którzy nie złożą ww. kopii dokumentów o ich uzupełnienie w ciągu 7 dni.

W roku 2017 i latach następnych obowiązek dostarczania kopii ww. części planu działalności ekologicznej lub rolnośrodowiskowej ustalono na dzień 15 lipca roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej lub płatności ekologicznej.

Ponadto obowiązek ten będzie dotyczył beneficjentów dokonujących zmiany wykazu pakietów lub wariantów zawartego w tym planie lub tych, które rozpoczynać będą realizację działania (w tym także rolników, którzy zakończyli poprzednie zobowiązanie i nadal chcieliby uzyskiwać wsparcie w ramach PRO W 2014 - 2020).

Ponadto ww. rozporządzenie przewidują:

  • w przypadku działania „Rolnictwo ekologiczne", możliwość zaprzestania uprawy krzewów w ramach wariantów sadowniczych, po przeprowadzeniu zbioru w ostatnim roku realizacji 5-letniego zobowiązania ekologicznego z zachowaniem na tych gruntach warunków określonych w przepisach o rolnictwie ekologicznym. Ponadto, rolnik będzie musiał zawiadomić ARiMR o zamiarze zaprzestania tej uprawy najpóźniej w terminie 30 dni przed tym zaprzestaniem.
  • Wprowadzono istotną zmianę w zakresie zmniejszeń płatności po stwierdzeniu, że przekroczono dawkę azotu pochodzącego z nawozów naturalnych powyżej 170 kg/ha. Obecnie sankcja wynosi 100 %.

Ważne.

Trwają końcowe prace nad nowelizacją rozporządzenia dotyczącego „Działania rolnośrodowiskowo- klimatycznego”. Prosimy o śledzenie zmian w prawie.


Opracowanie:

Anna Litwinow

Powołano Radę Rolnictwa Ekologicznego

W dniu 4 sierpnia br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie inauguracyjne Rady Rolnictwa Ekologicznego, która została powołana  w celu utworzenia płaszczyzny dialogu pomiędzy Ministrem Rolnictwa a organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku żywności ekologicznej. W jej skład wchodzi 30 przedstawicieli podmiotów i instytucji działających w sektorze rolnictwa ekologicznego, w tym uczelni wyższych, instytutów, instytucji sprawujących nadzór nad produkcją ekologiczną, podmiotów doradczych, a także organizacji oraz związków zawodowych zrzeszających producentów ekologicznych.
Do głównych zadań Rady należeć będzie:

  1. opiniowanie, konsultowanie i przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych w rolnictwie ekologicznym oraz zgłaszanie inicjatyw w tym zakresie;
  2. wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi rolnictwa ekologicznego i rynku żywności ekologicznej;
  3. upowszechnianie wiedzy o nowych regulacjach prawnych oraz wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących rolnictwa ekologicznego w kraju i za granicą;
  4. popularyzacja osiągnięć rolnictwa ekologicznego w kraju i za granicą;
  5. opiniowanie, konsultowanie i przedstawianie propozycji rozwiązań, działań oraz realizacji celów wskazanych w Ramowym Planie Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego na lata 2014-2020.

Podczas posiedzenia inauguracyjnego powołano też stałe grupy robocze do spraw: regulacji prawnych, poprawy efektywności gospodarstw ekologicznych i badań naukowych oraz rozwoju krajowego rynku żywności ekologicznej, w celu opracowania propozycji rozwiązań dla rozwoju rolnictwa ekologicznego.

Stan rolnictwa ekologicznego w Polsce

W załączeniu prezentujemy kilka danych obrazujących stan rolnictwa ekologicznego w Polsce na przestrzeni lat 2004-2016. Dane pochodzą z Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych.
Prezentacja zawiera informacje dotyczące liczby producentów ekologicznych (stan na dzień 31 maja br.), powierzchni ekologicznych użytków rolnych, liczby przetwórni ekologicznych (stan na koniec 2015 r.) oraz wykaz upoważnionych jednostek certyfikujących.

Prezentacja (PDF)

Warsztaty naukowe - pożyteczne mikroorganizmy

Dzięki inicjatywie IUNG PIB w Puławach i CDR w Radomiu zostały zorganizowane  bardzo ciekawe warsztaty naukowe. W drugiej części omówiona zostanie rola pożytecznych mikroorganizmów. Preparaty zawierające mikroorganizmy są popularne na rynku środków rolniczych. Niestety namnożyło się ich tak dużo, że trudno jest określić  które są efektywne - i czy w ogóle są efektywne! Nowe formulacje zawierające pożyteczne mikroorganizmy zostały opracowane w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. W ramach projektu „EkoTech Produkt” wyselekcjonowano z puli mikroorganizmów charakterystycznej dla regionu Polski te, które mogą pomóc rolnikom. Prace zreferowała na warsztatach profesor Lidia Sas-Paszt z IO w Skierniewicach, kierująca projektem.

Co to są „pożyteczne mikroorganizmy”?  Te, które stale towarzysza roślinom uprawnym i spełniają rolę wspomagającą ich wzrost i rozwój , a także ograniczające rozwój mikroorganizmów szkodliwych.  Bardzo ważną a często niedoceniana rolę pełnią grzyby mikoryzowe. Mikoryza jest to występujące powszechnie zjawisko, polegające na współżyciu korzeni lub nasion roślin naczyniowych z grzybami  i dotyczy około 85% gatunków roślin wyższych z całego świata). Większość przypadków mikoryzy dotyczy relacji przynoszącej korzyści obydwu organizmom.

Pełna treść artykułu (pdf)