Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych informuje

Z dniem 6 grudnia 2013 r. wejdą w życie nowe wersje formularzy wniosków o wydanie zgody na odstępstwa od zasad obowiązujących w rolnictwie ekologicznym, udzielanej przez wojewódzkich inspektorów JHARS w przypadkach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE. L 2008 Nr 250, poz. 1, ze zm.).

W związku z modyfikacją wewnętrznego systemu informatycznego IJHARS, zawierającego dane o producentach ekologicznych certyfikowanych przez upoważnione jednostki certyfikujące, zaistniała konieczność zmiany wspomnianych formularzy w zakresie danych identyfikacyjnych wnioskodawcy, zamieszczanych przez producentów ekologicznych na pierwszej stronie każdego wniosku. Nowe wersje wniosków wymagać będą od producentów, wnioskujących o zgodę na zastosowanie odstępstw, umieszczania na formularzach indywidualnego numeru PESEL (w przypadku osób fizycznych) lub numeru NIP (w przypadku firm). Powyższe numery umożliwią powiązanie danych o producentach ekologicznych, przekazywanych Głównemu Inspektorowi JHARS przez jednostki certyfikujące oraz wojewódzkie inspektoraty JHARS i w konsekwencji sprawniejszy przepływ informacji dotyczących wydawanych odstępstw od zasad obowiązujących w rolnictwie ekologicznym, pomiędzy jednostkami a Inspekcją JHARS.

Jednocześnie informuję, że okres przejściowy dla formularzy wniosków o wydanie zgody na zastosowanie odstępstw od zasad produkcji ekologicznej, stosowanych do 5 grudnia 2013 r., kończy się 31 grudnia br. Oznacza to, że jednostki certyfikujące oraz wojewódzkie inspektoraty JHARS będą opiniować i rozpatrywać wnioski producentów ekologicznych złożone na nieaktualnych formularzach wyłącznie w sytuacji gdy wnioski te wpłyną do jednostek przed końcem 2013 r. Od 1 stycznia 2014 r., wnioski składane na poprzednio stosowanych wersjach formularzy nie będą przyjmowane.

Nowe wersje formularzy wniosków dostępne będą na stronie internetowej administrowanej przez Inspekcję JHARS: www.ijhars.gov.pl, w zakładce rolnictwo ekologiczne/odstępstwa, od dnia 6 grudnia 2013 r.

(Źródło: GIJHARS)