Materiały archiwalne

Relacja z konferencji "Innowacyjne rozwiązania technologiczne i organizacyjne w rolnictwie ekologicznym w świetle najnowszych badań naukowych"

Utworzono: .

W dniach 27-28.11.2019 w Warszawie odbyła się konferencja dotycząca możliwości wykorzystanie w ekologicznej produkcji rolnej najnowszych wyników badań prowadzonych przez jednostki naukowo- badawcze w roku 2019 na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uczestniczyło w niej łącznie 93 osoby w tym : 10 rolników, 40 doradców publicznych i prywatnych, 25 przedstawicieli organizacji rolniczych, firm i przedsiębiorstw pracujących w sektorze rolnictwa ekologicznego, 16 przedstawicieli nauki i 2 dwóch przedstawicieli administracji rządowej.

 

Tegoroczne podsumowanie badań miało łącznie 19 wystąpień programowych.

Po wprowadzeniu Dyrektora CDR O/Radom H. Skórnickiego głos zabrała zaproszona przedstawicielka DG AGRI Pani Daria Iwaniuk. Przedstawiła założenia przyszłości wspólnej polityki rolnej UE. Poinformowała m.in. o dużym nacisku na rozwiązanie ekologiczne.

W przyszłej siedmiolatce znajdzie się znacznie więcej funduszy na prace badawcze dotyczące szeroko pojmowanej ekologii i ochrony klimatu w ramach programu Horyzont 2020.Przedstawiła również strategię planowania nowego okresu programowania – państwa członkowskie mają więcej swobody w ustalaniu reguł, Komisja ustaliła ramy, a konkretne rozwiązania (w tym polskie) będą konsultowane w pierwszym kwartale 2020 roku.
Następnie informacje przedstawił Dyrektor Wydziału Promocji i Jakości Żywności, Michał Rzytki.

Poinformował o planowanej zmianie w przyznawaniu grantów MRiRW na badania ekologiczne. Zamiast dotychczasowych wniosków jednorocznych od następnego okresu przydzielane będą granty cztero- (pięcio-) letnie. Ograniczy to jednak liczbę tematów i spowoduje większy zakres tematyczny – badania będą zblokowane np. w grancie produkcja roślinna, zwierzęca czy przetwórstwo.

Kolejni prelegenci omawiali wyniki prowadzonych w 2019 roku badań i doświadczeń.

Siedmioro prelegentów omawiało tematykę szeroko pojętej produkcji roślinnej: doboru odmian do produkcji ekologicznej, dobre praktyki w zmianowaniu i technologii produkcji, bilansowanie składników nawozowych.

Cztery prezentacje poświęcone były ochronie roślin: metodom sygnalizacji agrofagów oraz naturalnym substancjom wspomagającym ochronę roślin w rolnictwie ekologicznym.

Troje prelegentów przedstawiło tematykę analizy rynku produktów ekologicznych w Polsce i UE a także elementy marketingu produktów ekologicznych.
Dwoje prelegentów przedstawiło prace nad przetwórstwem surowców ekologicznych: produkcji pasz ekologicznych i ograniczeniu kontaminacji GMO oraz innowacyjne produkty- soki przecierowe z rokitnika i aronii.

 Szczegółowe wyniki prowadzonych badań i doświadczeń znajdują się na stronach internetowych wykonawców badań:

Podmiot wykonujący badania

Zagadnienie badawcze

Sprawozdanie z wyników badań

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Warzywnictwo, w tym uprawa ziół: badania w zakresie określenia źródeł oraz przyczyn występowania w surowcach ekologicznych środków niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Określenie dobrych praktyk, standardów postępowania, opracowanie przewodnika oraz wytycznych w zakresie przeciwdziałania takim przypadkom.

http://krwil.pl/download/reports/Warzywnictwo_ekologiczne_w_tym_uprawa_ziol_SGGW_2019.pdf

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie

Badania nad optymalizacją i rozwojem innowacyjnych rozwiązań przetwórstwa ekologicznego w zakresie metod, sposobów i rozwiązań obniżania poziomu substancji niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie lub GMO, mogących powstawać w czasie przygotowania lub przechowywania żywności i pasz

http://www.wet.uwm.edu.pl/aktualnosci/sprawozdanie-z-przeprowadzonych-w-2019-r-badan-podstawowych-na-rzecz-rolnictwa-ekologicznego/

Instytut Ogrodnictwa

Sadownictwo metodami ekologicznymi: Badania nad innowacyjnymi metodami ochrony upraw sadowniczych w rolnictwie ekologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem upraw jagodowych.

http://www.inhort.pl/files/projekty_MRiRW/2019/rolnictwo_ekologiczne/Tartanus_EKOLOGIA_2019.pdf

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

Badania w zakresie optymalizacji doboru odmian w ekologicznej uprawie roślin rolniczych, zalecanych do produkcji polowej towarowej. Określenie dobrych praktyk ochrony przed agrofagami w tych uprawach.(Badania nad poprawą jakości plonu współczesnych i dawnych odmian pszenicy jarej, ich przydatnością dla przemysłu piekarskiego i makaronowego oraz potencjałem zdrowotnym).

http://iung.pl/images/pdf/Sprawozdania/Sprawozd_IUNG_Feledyn-Szewczyk_2019.pdf

Instytut Ochrony Roślin

Uprawy polowe metodami ekologicznymi: optymalizacja sposobów zaprawiania materiału siewnego i nasadzeniowego
stosowanego w rolnictwie ekologicznym. Badania  nad wykorzystaniem wybranych substancji do zaprawiania nasion pszenicy jarej w kierunku ograniczenia chorób grzybowych

https://www.ior.poznan.pl/plik,3755,sprawozdanie-uprawy-polowe-metodami-ekologicznymi-2019-pdf.pdf

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

Badania w zakresie optymalizacji doboru odmian w ekologicznej uprawie roślin rolniczych, zalecanych do produkcji polowej towarowej. Określenie dobrych praktyk ochrony przed agrofagami w tych uprawach.
(Badania nad przydatnością odmian zbóż jarych do uprawy w rolnictwie ekologicznym w ramach Ekologicznego Doświadczalnictwa Odmianowego – EDO dla zbóż jarych).

http://iung.pl/images/pdf/Sprawozdania/Sprawozd_IUNG_EDO_Feledyn-Szewczyk_2019.pdf

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Marketing,  promocja  oraz  analiza  rynku – wpływ  wsparcia gospodarstw  ekologicznych, pozyskiwanego  w  ramach  działania  „Rolnictwo  ekologiczne”  objętego  Programem  Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, na zwiększanie podaży żywności ekologiczne.

https://ue.poznan.pl/data/upload/articles_download/83275/20191115/Sprawozdanie%20merytoryczne%20dla%20MRiRW.pdf

Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN

Uprawy polowe metodami ekologicznymi: określenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony przed agrofagami w ekologicznej uprawie roślin rolniczych

http://www.isrl.poznan.pl/pl/projekty/badawcze/400-projekt-badawczy-pt-ocena-efektywnosci-pasow-kwietnych-w-zwiekszaniu-roznorodnosci-biologicznej-na-terenach-rolniczych-i-w-redukcji-liczebnosci-agrofagow-na-ekologicznej-uprawie-zbozowej

Instytut Ogrodnictwa

Warzywnictwo ekologiczne, w tym uprawa ziół: badania w zakresie możliwości wykorzystywania substancji podstawowych w ochronie warzyw i ziół w uprawie ekologicznej. Możliwości wykorzystywania substancji podstawowych do ograniczania szkodliwości najgroźniejszych agrofagów i patogenów w ekologicznych uprawach pieczarki.

http://www.inhort.pl/files/projekty_MRiRW/2019/rolnictwo_ekologiczne/Szafranek_EKOLOGIA_2019.pdf

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Marketing, promocja oraz analiza rynku. Opracowanie rozwiązań w zakresie efektywnych metod wsparcia w rolnictwie ekologicznym, w tym dotychczasowych rozwiązań w Polsce. Instrumenty efektywnego wsparcia instytucjonalnego, prawnego i finansowego na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego, w szczególności na rzecz grup i organizacji producentów ekologicznej żywności - międzynarodowa analiza porównawcza krajowych systemów wsparcia rolnictwa i przetwórstwa ekologicznego oraz stworzenie benchmarku dla rozwiązań polskich.

http://admin.www.irwirpan.waw.pl/dir_upload/site/files/Malgosia/Raport_Stymulowanie_eko.pdf

Instytut Ogrodnictwa

Warzywnictwo ekologiczne, w tym uprawa ziół: Badania w zakresie możliwości wykorzystania substancji podstawowych w ochronie warzyw i ziół w uprawie ekologicznej. Wykorzystanie wyciągów roślinnych i preparatów do ograniczania szkodliwości najgroźniejszych patogenów w ekologicznej uprawie pomidora szklarniowego

http://www.inhort.pl/files/projekty_MRiRW/2019/rolnictwo_ekologiczne/M.Ptaszek_EKOLOGIA_2019.pdf

Instytut Ogrodnictwa

Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi: innowacyjne rozwiązania w zakresie wykorzystania warzyw i owoców. Poprawa jakości i konkurencyjności mikroprzetwórni wytwarzających ekologiczne przetwory.

http://www.inhort.pl/files/projekty_MRiRW/2019/rolnictwo_ekologiczne/M.Mieszczakowska-Frac_EKOLOGIA_2019.pdf